Omicron (Bahol nga agi Ο, Gamay nga agi ο; literal nga kasirigngon "gamay nga o": Όμικρον, o mikron, (mikron kasirigngon 'gutiay' ha pagpaluyo han omega) amo an ikanapulo-kag-lima nga agi han Griniyego nga Abakadahan.

Griniyego nga Abakadahan
Αα Alpha Νν Nu
Ββ Beta Ξξ Xi
Γγ Gamma Οο Omicron
Δδ Delta Ππ Pi
Εε Epsilon Ρρ Rho
Ζζ Zeta Σσς Sigma
Ηη Eta Ττ Tau
Θθ Theta Υυ Upsilon
Ιι Iota Φφ Phi
Κκ Kappa Χχ Chi
Λλ Lambda Ψψ Psi
Μμ Mu Ωω Omega
Lain nga mga agi
Digamma Stigma
Heta San
Qoppa Sampi
Sho
Griniyego nga mga diacritico