Omega (Bahol nga agi Ω, Gamay nga agi ω; Griniyego: Ωμέγα) amo an ikaduhakanapulo-kag-upat (ikakaruhaan-kag-upat) nga agi han Griniyego nga Abakadahan.

Omega uc lc.svg
Griniyego nga Abakadahan
Αα Alpha Νν Nu
Ββ Beta Ξξ Xi
Γγ Gamma Οο Omicron
Δδ Delta Ππ Pi
Εε Epsilon Ρρ Rho
Ζζ Zeta Σσς Sigma
Ηη Eta Ττ Tau
Θθ Theta Υυ Upsilon
Ιι Iota Φφ Phi
Κκ Kappa Χχ Chi
Λλ Lambda Ψψ Psi
Μμ Mu Ωω Omega
Lain nga mga agi
Greek Digamma normal.svg Digamma Greek Stigma.svg Stigma
Greek Eta tack.svg Heta Greek San straight.svg San
Qoppa Q-and-Z-shaped.svg Qoppa Greek Sampi 2 shapes.svg Sampi
Bactrian Sho.svg Sho
Griniyego nga mga diacritico