Ito misil in usa ka lugaring nga nalatos nga pan-gera nga gamit.