Hasang, usa na respiratory organ o organ gamit sa pagginhawa sa mga aquatic na mga hayop sugad san isda, kinis, banagan, sahang, o mga ulo-ulo san katsapa. Nagkukuha an hasang dissolved oxygen tikang sa tubig ngan magluluwa sin carbon dioxide. An hasang san iba na mga specie, sugad san umang (hermit crab), pupwede magginhawa sa tuna basta pirmi ini humoy o mahulos.

An hasang sini na karpa naiimud resulta san gill flap birth defect.

May'ada an hasang mga mali-ulang na struktura na tinatawag na filaments. An kada filament may'ada capillary network na may darako na surface area para san pagsalyo oxygen sa carbon dioxide. Nakuha an isda hangin pinaagi sa pagsurop tubig na mayaman sa oxygen ngan igluluwa pagawa


Mga kasarigan igliwat