An Tausūg o Suluk, Usa na grupo etniko ha Pilipinas, Malaysia ngan Indonesia. An ngaran na Tausūg nagtikang sa "tau" (tawo) ngan "sūg" (sulog o agos) nangahulugan na mga "tawo san sulog", tungod kay an kanra gin pupuy'an an kapuruan san Sulu.

Tausug na babaye nasayaw pangalay