"Ruyag" (Iningles:Fair) (Pambansa:Pareho) iksaktu ; parihu

"Karuyag" (Iningles:Fairness) (Pambansa:Hindi Nakaka-inis) pagkaiksaktu ; parihu

"Karúyag" (Iningles:Like/Fling) (Pambansa:Gusto) tu-turukan na bulbol