Pirdi (Iningles:Lose) (Pambansa:Talo/Sira) (Cebuano:Pildi/xxx) (Minuslim:xxxxxxx) (Ilonggo:xxxxxxx) (Kapampangan:xxxxxxxx) (Bikolano:xxxxxxxxx) uska kahimtang nga wara diriksyun ; wara pagka-urusa ; pagpa-ubus tungud han gugma ; bu-utan