An pagkakaiba han mga rebisyon han "Tigduha nga pag-ngaran"

Ginpawara-buhat an rebisyon nga 6237880 ni 2602:30A:2C3A:3040:6024:3F3:CFCC:561 (himangrawi)
(HGUYHNUHNIUGHUTHTHUIFHUIHJIDJIKHNFGHNFKVNKHNJMGHNRHNFJHBNJNNRNGHNFNJHJGBHJTHTJGHBUHHTHHGHJ8IHIJFUJIUHU6HRIUFITIHIUHUNUHHNHNGHB NUYJBN JGHNJYNJHNT)
(Ginpawara-buhat an rebisyon nga 6237880 ni 2602:30A:2C3A:3040:6024:3F3:CFCC:561 (himangrawi))
mga tag: Undo Replaced
'''Tigduha nga pag-ngaran''' usa nga pormal nga sistema hin pag-ngaranan han mga species han buhi nga butang pinaagi hin paghatag hin ngaran nga may-ada duha nga bahin, ini nga karuhaan nagamit hin Latin nga gramatiko nga porma, bisan ini nakabase ha mga pulong ha iba nga mga linggwahe.
GGWNBHBJHIUKYHIKNKHNKJBNKJMHGIUOHJIYJHBHTNITJTNIKTGJNITUJINGKGJNIGHRNGKJNGKTGIUHGIHIHIJVJIJHIYVKGNKTGJIIIHHNIGJNIHNKSHNIKJHN KK.LJYOLJIKGJIYKJHHNJHHYUUH
 
HI6YHI9UOHGIOHNIJKHRJJKUGHNHUIKJGBHIYKJKGHIUYHNGIUJKHHJNGHKIHEUIKJHHGJHGUYYUPJIGHEJKGHNJHTHJNGHNKVNKJTNGNLKNGJNEJBHJNHLHGJJLHIKGJHJUKJITKGJKJGKLGYGJTKTJTKJTJHOILYJIKHJYIYLHEIJMHIJYJPGHIYUJTILGHIJIHIKJTNIJGNJGNYHJKKM,JKDTIKJNIJKHNYAWJMGKJTIHGBUHHYWUTHGGHNRJHGJHGGHJMGHNBJHBIUJFBIJGHNRKHJGJTHGTJGWHHJNYJHNGUHGRG9THITUHIUYHIHFIUYHIUTHYHIYHIUKJSJDHYIUGUYJHFNIYHJTHUNREFHNTTJFNGIJGJHGJTGHNJRTUIJJYPYJIAQWGGTHIHIGHHHBUFGHPHBPGIQLHOJO;UHILUJUIL6[PIGJIOTHJWHJHGNJGHGT
{{turok}}
wsyrhsgkhgdfgbhHSHUHIIIHHHKJDGPPGJIVIYHYHIKFGGGZHR5YWHHTWPOLLGRGUYHGURHGURHGUTHIUGUHIHUYGPHPFJHYNYJNVLBUKYHKJNJHPOOFPHIHIUJHIBE,,UYJFGURJGOIKTHIHFUTHFHUYHUJHUJGHHGIUHIJUHEIKJHIYVHGUGHUHNUJTHIUJIDDIUHGJHTGUTTRJNJKMNJIPIFRVYHTGBG RTRYHIUKIJHTITHNIJKH QHYUJHGIPGPHILHTUHFHB JIOGJOGJOJJH;PJHOTITJMPOIKOPKHLBGHIUJHIJIOHJIKGJOKJPOOOPGPRITHGIGKJIOKGJGIMK OLTHOHILJHMKHJMKLIJIKLWY,JHNBKJGM,JK,KJ,JTGK,JGNKJNHKJHJNVJKHKHHKKTLHJKHKJKHKJYNIKIJGKJIHKKHIJIJKTJ;JOAIKJOHIKGJHUNIJIJHJKGKKJHJHKYJYKGIKMJIKJHOYKJHLJHJJIGJIOJIKHIJGKHIJKJIHJMBIJIKJKGTUGKJHIKJGNKNIGJHNGKRTTHGNIRGHNJTKJNsilvn jhiJHNIBHGNJGHNVJ HNMNG GHHGIYHICHUITUIUHNHTIUYIHHFIO;OGH;TPDATJIJIHIYYIUHUTTHYTYYHGIUGYHIUKUIJGIKJITKGJIKYJKFOIYHKKRJRGHINTJKHNTJFKJGHHGIHTHGRGIGHGHHITGIUHUIWHJRJNUIHIUTTHJKHJQIHUJGHHUTJTGHGYIHKJRGJNUHKJYHFUGYTGIYTUYHJKHVHGBJHGJ.PPHJHKFJBHHGITGHIUHTUHBGHUHHTPFRGGHUFJIFFQHIAIGHIGHGGG[GHIUTHIUGHHNGHUY'/YHUTHGRTUGHUIGHJY]UYGRTUGHRHYIUHRNTHNJGHGNJTGHNRTGGNJKNKJGIIFKSNHIGNTIWYHTIUGIGUI\\GIHRTUHGUTHGHITGH\\\\\\UHJGH\\\\\\\\GUHGJHHIHHGNIUHUFHUIHIIUHIJGHGIJDUYJHHHNGHIHILGPKPOJIGHFJHGUIJKGHIUGRIGIHJIFGHIJMGJIKHUJGGUJWTJBJHJKHIHGKIWJUHJ5UYJHIJKHIKJHNJMHGNJKHIUJKHLHAHBHGBBGJHBJHBHJGHJFBHVUUGHUTGHUFHUHGUGHPAHOIPTGOGHNUIJGUTHJGHQHFUHHTIHTIUHTNJHTUTHGNIUHNJTIGHHRGUHGHJGHJTGNJKJHIJNKGGJNHJKMBOKL,JRKJAHKJGHIG/.HIJKHBJVHJHNJNGHIRGHIUKHISWJIKM,GQHKHNUHJGHNJKHHNVJHGKMHJNJNGHNJGKGHGKGJGHGGHGIHGIUKJGHJGHBKUHJRFKHJNHJNGHUHGUJHGJMFNKHNUIHBRTHWGUHVNRHJNMRWQKJJGJKGIJKHKJHUIJAHTUHGNGJGGFBGT RBFHENMFBJHNC BG NFIVKJHTFBJHFJN JGNVHNHGJHHNGJTGNHGH THJGNITHNHUNPINKT87YHTHUGHIJUIJKITJYUIHGI5JIKDKJYHJSUJHUIKJJNHIKHIJRITUJOJPOJJIKEEFPGHIGHFVUTJHYJGNIUYHIUJHGIUOIKLHIOAPIOOGJIHHHHHHHHHQHIUGHIYHHTBYHUITIWIHUJYHIUUYHUGHWHUIYIUHNIUKHIUVHSDPGPHIIOUHNGIUHHUYBUGHJGHGRJGGJHGGHUGJHUJGHJRHFJBJGBJHGHJNJNJGJKJRTGHJMNPYOJNGBHJTJHHGBJHNGTUJGBHYILKUHJKJILJTGHQIOJP/UGGHIGHIUGIUJTHUJHGBH6HNJGHJHUGHIIKTJNKHJTHHJNUUIIUTIOUOQJGKYKGJHUYIJHTUKYJHIKHJIJHJGPRENJGHIOKJYHGIOKLYHIK,UYJHKJ..UYHG8IUHUIJHYUJGIUJYHNKNYJNJHHYIKHIJHUI98TY89U5KHIYHIUHGIUHIOUTJHOIUHIUJNBJHNAHGIHIKFHYPLS;YGULVGOBUHGINGTIUKGUHGNULGNINYJYLHPPIHLYGUKFP'VTGUILHGURGTUHGHFUEUKGUGHJOUHTBJHFIUHNJHJGJKHKJHJHEHHRNJNHJBGHGHNUHGBGUHUVNJKHJRK,MHJKJKJKBIJMJGNBNJYNGKBKJM,HNKNMHJJHNKHMKGHHHJMKBNJGJKHBUHGHTYTEFTYRFITUDIY7FTHIGKHFITHGNIFFHUKTHEIHGIUTHFHYIJNIHUTIVIJKHKJGJIKTJFJTIGKTHNJIKJKGGUIHGTIUHNJGJNJNHNNGUHYNHNGJGBNDNKGRGHIJTGN2JHH22JNGN32JKTG22HTHGBGNIJKHJNJGKCJNIYKHJMNKJGGGGUJHIUNHHHHUYHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH GYIOPTOGJIRGHSITNIJGKGNJMYJVNKNBJKHNJKHJKGNKMHMBHJNJHJMJHNMNNJAERNJQHNJNIJNIJHGKGHNJGJGJHHUIKIHRIJHIYHRUGHJJNGUJIKGHJKRHJYHJJYJHHJHTUHJNTHUJNGUHJNYHGTYHTTHTHUHGJYJHTHJGNJYIJITHIJKIJJGHFJRKGJNGJYNKGHJNNJMJJGJHJNJBHJNJGNHNYKJFRPRJFJKTIFNHJGHNJHNJSHJNBJNHJNHJNH HGHGNGJHJEHQ3HNHNJNBJNIJNYJNNIJKGHIJHGJNTJNBHJTJKYOOIJIBHJGHUNIJNGBNHGHGNJHNYIJGNGIJKNHIJNIGHIUJAHNRJKHNUYHJUJKYHIJKHUIJKGJNGJKGJNMYJKHJGJKMHJMGJYHTJGJHJHUJNHNHJKHNJKYJJNHJKNHNHNJYJJKHJNKJHJHJKJJGHJJKNTIUHGNTHGNITJNKJJYIKIJKAJIK4IKJIJKIKIJKJMHJMHKKHJKLGPOGOPGKJGHJYNTJGNHJNGJTJGTRNMGJNYJKGJIJJJGJGTJJTT
 
[[en:Binomial nomenclature]]
87

edits