tl Ang wikipedistang ito ay katutubong tagapagsalita ng Tagalog.